luni, 15 octombrie 2018 , 16:56
Conditii Generale in Bulgaria
Conditii de livrare: Conditii generale Conditii Generale valabile din data de 23.08.2011

Conditii generale

ale contractului cu consumatorii pentru serviciile, incluse în domeniul serviciilor poştale non-universale, acordate de «Econt Expres» OOD, conform licenţei individuale de prestare a serviciilor, incluse în domeniul serviciilor poştale non-universale nr. 0026/03.11.2009

  Secţiunea I: Dispoziţii generale

 1. Prin prezentele Condiţii generale ale contractului cu consumatorii pentru serviciile, incluse în domeniul serviciilor poştale non-universale prestate de «Econt Expres» OOD (Curierul, ЕЕ) şi denumite prescurtat "Condiţii generale" (CG), se stabilesc drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor contractuale în cazul efectuării şi utilizării acestora.
 2. Consumatorii serviciilor poştale non-universale prestate de Curier pot fi orice persoane fizice, comercianţi independenţi, producători agricoli şi persoane juridice.
 3. Consumatorii serviciilor poştale non-universale prestate de Curier pot lua la cunoştinţă de prezentele Condiţii generale:
  3.1. În orice oficiu poştal al ЕЕ, unde Condiţiile generale sunt amplasate într-un loc vizibil şi accesibil;
  3.2. Pe pagina web a ЕЕ de pe internet, cu adresa www.econt.com, unde sunt publicate în variantă electronică.
 4. Părţile contractuale conform p. 1 pot negocia şi alte condiţii de prestare a serviciilor poştale non-universale, pentru care încheie un contract individual, parte integrantă din care sunt prezentele CG. Dacă părţile negociază condiţii de prestare a serviciilor poştale non-universale, care diferă de condiţiile, înscrise în prezentele CG, sunt în vigoare primele, chiar dacă şi celelalte nu sunt şterse.
 5. Prin semnătura lor pe documentele, care se completează la recepţia expediţiilor, consumatorii acceptă că au luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu conţinutul acestor documente, precum şi că acceptă prezentele CG şi sunt de acord cu conţinutul lor. Semnăturile pot fi:
  5.1. Semnătură autografă aplicată pe exemplarul de hârtie al documentelor;
  5.2. Semnătură electronică, aplicată pe varianta electronică а documentelor, fără a fi necesară tipărirea acestora pe suport de hârtie;
  5.3. Parolă şi nume de consumator pentru Sistemul informaţional al ЕЕ «Е-econt» (Е-econt). «Е-econt» (Е-econt) este un sistem informaţional, prin care se asigură o comunicare bilaterală on-line cu software bazat pe web pentru lucrul cu Econt. Asigură posibilitatea consumatorilor în timp real să obţină informaţii cu privire la expediţiile primite/expediate, rambursuri de primit, să facă comenzi către Econt, să dispună referitor la expediţii şi sume, să primească facturi pentru serviciile de curierat folosite; să pregătească expediţii, pentru care să primească reduceri din valoarea serviciului. Documentele care intră în sistem cu parola personală şi numele de consumator al consumatorului reprezintă un document electronic în sensul Legii cu privire la documentul electronic şi semnătura electronică.
 6. Pentru expediţiile poştale internaţionale se aplică, pe lângă prezentele CG, şi dispoziţiile actelor Uniunii poştale mondiale, care sunt ratificate şi publicate în ordinea prevăzută.
 7. Pentru evenimentele şi noţiunile nereglementate prin prezentele CG se aplică Legea cu privire la serviciile poştale (LSP) şi legislaţia Republicii Bulgaria.
 8. Secţiunea II : Domeniul de acţiune şi caracteristica serviciilor

 9. Condiţiile generale se aplică pentru serviciile de curierat incluse în domeniul serviciilor poştale non-universale, prestate de Curier pe teritoriul Republicii Bulgaria prin reţeaua poştală, care include staţii de poştă staţionare, staţii de poştă mobile, agenţii poştale şi ghişee poştale scoase în afară, denumite prescurtat oficii poştale (OP), centre şi noduri de schimb de sortare, mijloace de transport şi tehnice.
 10. Serviciile de curierat incluse în domeniul serviciilor poştale non-universale sunt obişnuite şi suplimentare, conform descrierii acestora în Tariful pentru servicii de curierat al «Econt Express» OOD (Tariful), care reprezintă parte integrantă din prezentele Condiţii generale.
 11. Secţiunea III: Condiţii de acces

 12. ЕЕ garantează accesul egal al consumatorilor la serviciile poştale prestate prin propria sa reţea poştală.
 13. Contractul pentru serviciul de curierat este format din două părţi – scrisoarea de trăsură şi prezentele CG şi se consideră încheiat odată cu primirea expediţiei de la Expeditor, confirmată prin semnăturile Expeditorului şi Curierului în scrisoarea de trăsură. Expediţiile se primesc de la adresa Expeditorului sau în oficiile ЕЕ pe teritoriul întregii ţări, în limitele orarului de lucru stabilit de ЕЕ, care se afişează în oficii la un loc vizibil şi accesibil tuturor consumatorilor.
 14. Contractul de prestare a Serviciului poştal non-universal se consideră executat:
  12.1. Сu livrarea expediţiei Destinatarului, confirmată prin semnăturile Destinatarului şi Curierului în scrisoarea de trăsură;
  12.2. Сu restituirea către expeditori a expediţiilor poştale nelivrate;
  12.3. Сu distrugerea expediţiei poştale în ordinea prevăzută de p. 34 din prezentele CG.
 15. Secţiunea IV: Cerinţele cu privire la calitatea şi eficienţa deservirii

 16. ЕЕ garantează respectarea secretului corespondenţei consumatorilor şi cerinţelor cu privire la siguranţa poştală, atât în timpul prestării serviciului poştal, cât şi după aceasta, prin faptul că:
  13.1. Nu are dreptul să-şi însuşească expediţiile poştale;
  13.2. Nu are dreptul să deschidă expediţiile poştale, doar cu acordul scris al expeditorului sau destinatarului, în cazul când există motive suficiente să se considere, că expediţia poştală conţine obiecte sau substanţe interzise, precum şi la dispoziţia autorităţilor competente ale MAI în ordinea stabilită de lege;
  13.3. Nu are dreptul să sustragă conţinutul expediţiilor poştale deschise;
  13.4. Nu are dreptul să transmită expediţiile unor terţe persoane în scopul aflării conţinutului acestora, cu excepţia cazului când există motive suficiente să se considere, că expediţia poştală conţine obiecte sau substanţe interzise, precum şi la dispoziţia autorităţilor competente ale MAI în ordinea stabilită de lege;
  13.5. Nu are dreptul să prezinte certificate şi informaţii despre expediţiile poştale şi conţinutul acestora, cu excepţia expeditorului şi destinatarului sau persoanelor împuternicite de aceştia, precum şi la dispoziţia autorităţilor competente ale MAI în ordinea stabilită de lege;
  13.6. Nu are dreptul să prezinte informaţii despre traficul poştal între anumite persoane, cu excepţia autorităţilor competente ale MAI în ordinea stabilită de lege;
  13.7. Nu are dreptul să prezinte informaţii despre datele personale ale consumatorilor unor terţe persoane, cu excepţia autorităţilor competente ale MAI în ordinea stabilită de lege;
  13.8. Întreprinde toate măsurile şi acţiunile pentru protejarea şi păstrarea expediţiilor poştale, mijloacelor băneşti, bunurilor EE, vieţii şi sănătăţii angajaţilor şi consumatorilor; garantează secretul corespondenţei, protecţia datelor personale şi contribuie la descoperirea contravenţiilor şi infracţiunilor, efectuate împotriva sau prin reţeaua poştală.
 17. Secţiunea V: Preţurile şi modalităţile de plată

 18. ЕЕ formează preţurile serviciilor poştale, pe care le acordă în conformitate cu cererea şi oferta, prezentându-le pentru informare Comisiei pentru reglementarea comunicaţiilor în termen de 10 zile înainte de intrarea lor în vigoare.
 19. Toate preţurile serviciilor poştale, prestate de ЕЕ, sunt incluse în Tariful serviciilor poştale, cu care consumatorii pot face cunoştinţă prin:
  15.1. Amplasarea într-un loc vizibil şi accesibil în fiecare OP al ЕЕ;
  15.2. Publicarea pe pagina web a ЕЕ de pe internet, cu adresa www.econt.com.
 20. Preţurile serviciilor poştale se achită în numerar sau prin transfer bancar, plata putând fi efectuată la anumite termene, prin negociere cu Curierul.
 21. Serviciile de curierat pot fi achitate de către consumatori şi cu folosirea mijloacelor de schimb acceptate oficial în sistemul ЕЕ – vaucere pentru servicii plătite în avans, puncte bonus, taloane pentru reducere. Pentru fiecare din mijloace Curierul anunţă expres pe pagina sa de web www.econt.com regulile şi modul de folosire a acestora.
 22. Secţiunea VI: Condiţiile de recepţie şi livrare a expediţiilor de curierat

 23. Expediţiile de curierat se primesc şi se transmit de către Curier Expeditorilor şi Destinatarilor direct, conform condiţiilor scrisorii de trăsură, la adresă sau în oficiul poştal (OP) al Curierului.
 24. TOrarul de lucru al OP include toate zilele lucrătoare şi este determinat de EE. Se amplasează într-un loc vizibil şi accesibil pentru toţi utilizatorii OP, precum şi pe pagina electronică a ЕЕ de pe internet, cu adresa www.econt.com.
 25. ЕЕ stabileşte cerinţele obligatorii privind forma, dimensiunile minime şi maxime, greutatea şi modul de ambalare şi adresare a expediţiilor de curierat.
 26. Ambalarea şi sigilarea expediţiilor trebuie să fie conformă cu dimensiunea, greutatea şi conţinutul lor, astfel încât să asigure proţectia acestora împotriva deteriorării.
 27. La trimiterea expediţiei, toate datele din scrisoarea de trăsură se completează conform dispoziţiilor Expeditorului. Prin semnătura sa pe aceasta, Expeditorul:
  - confirmă datele înscrise;
  - pune la dispoziţie datele personale şi îşi exprimă acordul pentru prelucrarea acestora, necesare pentru executarea contractului de serviciu de curierat încheiat, în care este parte;
  - îşi asumă deplina responsabilitate în cazul impreciziei sau incorectitudinii acestora;
  - confirmă acordul de manipulare a expediţiei sale de către Curier (conform p. 35.4 din prezentele CG preambalare, ambalare suplimentară, măsurare de control pentru stabilirea greutăţii tarifare a acesteia şi în cazul stabilirii unor neconcordanţe tarifare suplimentară);
  - acceptă că este la curent cu prezentele CG şi că acestea reprezintă parte din contractul de serviciu de curierat.
 28. La trimiterea expediţiei, toate datele destinatarului se completează conform dispoziţiilor Expeditorului, asigurate în formă fizică sau electronică, curierul neangajându-se să verifice autenticitatea acestora.
 29. Livrarea expediţiilor de curierat se efectuează în oficiile poştale ale ЕЕ sau la adresa destinatarului, contra semnăturii autografe, semnăturii electronice sau confirmării în E-econt conform p. 5.
 30. Expediţiile de curierat se livrează persoanei, menţionate ca destinatar, părintelui sau tutorelui legal al acestuia, în cazul în care destinatarul este o persoană minoră, sau unei persoane expres mandatată de destinatar sau tutorele acestuia.
 31. Fiecare expediţie de curierat se transmite Destinatarului personal sau în absenţa sa persoanei, care s-a obligat în faţa Curierului să i-o transmită. Această circumstanţă se menţionează în scrisoarea de trăsură.
 32. Curierul se angajează cu livrarea fiecărei expediţii de curierat la termenele, anunţate în Tariful actual, în cazul când datele menţionate de către Expeditor în scrisoarea de trăsură – numele, adresa şi telefonul Destinatarului sunt complete şi corecte. Termenele de livrare sunt:
  - pentru localităţile cu oficiu al Curierului – o zi lucrătoare;
  - pentru localităţile fără oficiu al Curierului – conform graficului de deservire sau până în 3 zile, dacă localitatea nu este inclusă în grafic.
 33. În cazurile când ЕЕ trebuie să trimită o înştiinţare cu privire la livrarea expediţiei către destinatar sau expeditor, aceasta poate fi trimisă prin unul din modurile următoare:
  28.1. Prin comunicare de serviciu, livrată până la cutia poştală a destinatarului sau expeditorului. În cazul când clientul nu a menţionat adresa pentru primirea unei astfel de înştiinţări, ЕЕ trimite înştiinţarea către OP care îl deserveşte, de unde Clientul urmează s-o primească.
  28.2.Prin SMS pe telefonul mobil al destinatarului sau expeditorului, menţionat de destinatar la trimiterea expediţiei sau precizat ca mod de corespondenţă între ЕЕ şi destinatar / expeditor;
  28.3. Prin e-mail la adresa menţionată de destinatar la trimiterea expediţiei sau precizată ca mod de corespondenţă între ЕЕ şi destinatar / expeditor;
  28.4. Prin convorbire telefonică la telefonul destinatarului sau expeditorului, menţionat de destinatar la trimiterea expediţiei sau precizat ca mod de corespondenţă între ЕЕ şi destinatar / expeditor, care se înregistrează de centrala telefonică a ЕЕ şi poate fi ascultată în caz de necesitate;
  28.5. Prin publicarea informaţiei în Sistemul informaţional al ЕЕ «Е-econt», la care destinatarii / expeditorii au acces prin numele de consumator unic şi parolă.
 34. Expediţiile de curierat, adresate "post restant", se livrează destinatarilor la OP al ЕЕ la primirea lor, în următoarea zi lucrătoare de la trimiterea expediţiei, contra unui act de identitate.
 35. Refuzul destinatarului de a primi expediţia se menţionează de către acesta în contractul de transport, care însoţeşte expediţia şi se semnează. Dacă destinatarul refuză, acest fapt va fi certificat de către angajatul Curierului, care înregistrează refuzul şi semnează.
 36. Destinatarii expediţiilor de curierat pot mandata alte persoane pentru a le primi în scris sau prin dispoziţie, care se înregistrează de centrala telefonică a ЕЕ şi poate fi ascultată în caz de necesitate. În aceste cazuri, expediţia va fi livrată persoanei mandatate contra prezentării procurii speciale şi actului de identitate.
 37. Termenele de achitare a "Rambursului" sunt identice cu cele ale livrării de curierat şi încep să curgă din ziua, care urmează după înregistrarea lor în scrisoarea de trăsură a Curierului ca primite de către acesta.
 38. Expediţiile, care nu au putut fi livrate din cauza că nu au fost solicitate la termenul, stabilit în înştiinţarea de serviciu; destinatarii au refuzat să le primească sau să achite suma de ramburs; au plecat la o adresă necunoscută; nu sunt cunoscuţi la adresa menţionată sau au decedat; adresa menţionată este insuficientă sau nu există, se restituie expeditorului din contul acestuia. Dacă acesta refuză să le primească în termen de 7 zile de la înştiinţarea sa, expediţia devine proprietatea ЕЕ. ЕЕ are dreptul, în calitatea sa de proprietar, să o vândă la licitaţie sau să o distrugă.
 39. Distrugerea expediţiilor de curierat conform p. 33 se face cu proces-verbal al unei comisii, formate din trei angajaţi ai ЕЕ în felul următor:
  34.1. Expediţiile documentare se taie de mână sau cu ajutorul maşinilor specializate pentru tăierea hârtiei;
  34.2. Obiectele în pachete mici şi coletele, care pot fi vândute, se scot la licitaţie, iar venitul după deducerea costurilor de vânzare rămâne în favoarea ЕЕ;
  34.3. Obiectele nevândute după licitaţia conform p. 33 se distrug în mod corespunzător.
 40. Secţiunea VII: Drepturile şi obligaţiile Curierului, Expeditorilor şi Destinatarilor serviciilor de curierat

 41. ЕЕ are urmatoarele drepturi şi obligaţii:
  35.1. ЕЕ este obligată să furnizeze servicii poştale în condiţii de egalitate pentru consumatori;
  35.2. ЕЕ este obligată să amplaseze într-un loc vizibil şi accesibil consumatorilor în fiecare OP:
  - Condiţiile generale ale contractului cu consumatorii;
  - Tariful serviciilor poştale non-universale;
  - Informaţia cu privire la locurile de acces, unde se furnizează serviciile poştale non-universale;
  - Cerinţele privind forma, dimensiunile minime şi maxime, greutatea şi modul de ambalare şi adresarea expediţiilor;
  - Orarul de lucru al OP;
  - Obiectele şi substanţele, amplasarea cărora în expediţiile poştale este interzisă;
  - Termenele pentru primirea şi prelucrarea reclamaţiilor, valorile despăgubirilor.
  35.3. ЕЕ are dreptul după alegerea sa să organizeze şi să efectueze primirea, prelucrarea, transportul şi livrarea expediţiilor, folosind rute, mijloace de transport sau subcontractori, pe care le consideră adecvate şi optime.
  35.4. Curierul are dreptul de a ambala suplimentar şi/sau de a reambala expediţiile, a căror integritate este afectată, pentru a menţine conţinutul lor, precum şi de a efectua măsurări de control pentru stabilirea greutăţii tarifare a expediţiilor şi, în cazul unei menţionări incorecte a acesteia de către Expeditor, de a o tarifa suplimentar;
  35.5. În cazul dubiilor cu privire la introducerea articolelor şi subsţantelor interzise în expediţie, ЕЕ are dreptul să verifice conţinutul expediţiei în prezenţa sau cu acordul scris al expeditorului. În cazul refuzului sau lipsei răspunsului, ЕЕ are dreptul să refuze recepţia expediţiei sau să sesizeze parchetul pentru efectuarea verificării de către autorităţile competente, dacă expediţia este deja primită.
 42. 36. Consumatorii au urmatoarele drepturi şi obligaţii:
  36.1. Consumatorii au dreptul de a primi informaţii într-un mod accesibil cu privire la CG, Tariful serviciilor poştale, cerinţele privind forma, dimensiunile minime şi maxime, greutatea şi modul de ambalare şi adresarea expediţiilor poştale, orarul de lucru al OP;
  36.2. Consumatorii au dreptul de a face reclamaţii în cazul unor expediţii deteriorate, pierdute, distruse sau furate, în cazul nerespectării termenelor de livrare şi de a primi despăgubirile corespunzătoare;
  36.3. Expeditorii expediţiilor de curierat sunt obligaţi:
  - să se conformeze cerinţelor privind forma, greutatea, dimensiunile şi modul de adresare;
  - să depună expediţiile cu un ambalaj şi mod de închidere, corespunzător dimensiunii, greutăţii şi conţinutului acestora, astfel încât să asigure protecţia acestora împotriva deteriorării, toate consecinţele nerespectării acestei cerinţe fiind pe cheltuiala, riscul şi responsabilitatea lor;
  - să nu amplaseze obiecte şi substanţe interzise în expediţiile de curierat.
 43. Curierul este obligat să execute serviciul achitat de către consumator la parametrii de calitate, stabiliţi prin prezentele Condiţii generale.
 44. Curierul se obligă să respecte cerinţele de protecţie a datelor personale în cadrul executării serviciilor prestate.
 45. Curierul se obligă să execute dispoziţiile suplimentare ale Expeditorului, înainte ca expediţia să fie livrată, dacă acestea sunt executabile şi nu încalcă organizarea muncii Curierului.
 46. Expeditorii şi destinatarii expediţiilor de curierat au urmatoarele drepturi şi obligaţii:
  40.1. Expeditorii au dreptul de a dispune de expediţii până la momentul înmânării acestora Destinatarului, în calitatea lor de posesori şi ordonatori legali ai acestora, obligându-se să-şi asume toate cheltuielile Curierului pentru îndeplinirea dispoziţiilor;
  40.2. Expeditorii, în baza p. 40.1., acordă destinatarilor dreptul limitat de a dispune pentru:
  - schimbarea oficiului Curierului ales de către Expeditor, care să efectueze livrarea expediţiei, alegând între acestea posibile în limitele localităţii până în care a fost trimisă expediţia;
  - schimbarea adresei menţionate de către Expeditor, la care să se efectueze livrarea expediţiei, în limitele localităţii până în care a fost trimisă expediţia;
  - schimbarea zilei de livrare menţionate de către Expeditor, în limitele localităţii până în care a fost trimisă expediţia;
  40.3. Expeditorii sunt obligaţi să-şi ambaleze expediţiile sub o formă aptă pentru transport, toate consecinţele neîndeplinirii acestui lucru fiind din contul lor, pe risc şi răspundere proprie. La comanda expresă a expeditorului, Curierul livrează contra unei plăţi suplimentare o cutie rezistentă din carton pentru împachetarea expediţiei, cu dimensiunile şi preţul anunţate în Tarif.
  40.4. Expeditorii sunt responsabili pentru prejudiciile, cauzate de expediţiile transmise de ei bunurilor/angajaţilor Curierului sau altor expediţii / persoane. Răspunderea este în cuantumul pierderilor suferite de către curier sau a despăgubirilor plătite;
  40.5. Expeditorii sunt obligaţi să achite valoarea serviciilor pentru expediţiile trimise pe contul Destinatarului, în cazul refuzului de plată din partea acestuia;
  40.6. Expeditorii şi destinatarii au dreptul să primească informaţii complete despre caracteristicile şi parametrii serviciilor oferite de către Curier, să depună cereri şi reclamaţii, precum şi să primească despăgubiri în cazul prejudiciilor cauzate de către Curier, conform condiţiilor Secţiunii IX din prezentele CG.
 47. Secţiunea VIII: Transportul mărfurilor specifice

 48. Mărfuri specifice sunt:
  - toate mărfurile care este posibil să deterioreze aspectul exterior şi/sau integritatea celorlalte expediţii şi/sau să ameninţe siguranţa persoanelor, care efectuează transportul şi activităţile de încărcare-descărcare;
  - care necesită un ambalaj special, pentru a ajunge la o formă, în care vor fi transportate în siguranţă de către Curier;
  - care se prelucrează în sistemul Curierului cu indicaţii speciale în privinţa modului de transportare (direcţia, a nu se îndoi, a nu se întoarce).
  41.1. Mărfuri specifice sunt:
  - toate substanţele chimice pentru scopuri de laborator;
  - vaccinurile şi formele şi substanţele medicamentoase finite pentru medicina umană şi veterinară;
  - vopselele, lacurile, cleiurile, uleiurile şi alte substanţe colorante, puse în bidoane, recipiente, canistre şi cutii;
  - articolelel de parfumerie;
  - motoarele, cutiile de viteză, rezervoarele, rezervoarele pentru lichidul de răcire şi radiatoarele, pompele de presiune pentru benzină/ diesel, diferenţialele, cremaliere (hidraulice), cilindri (hidraulici), motociclete/scutere şi piese ale acestora sau alte componente de maşină, piese de schimb auto la mâna a doua şi reductoare, care conţin: uleiuri, antigeluri şi alte lichide; acumulatoare încărcate cu electrolit.
  41.2. Marfa specifică se primeşte de la expeditor pentru transport numai sub forma şi în ambalajul, care garantează că aceasta nu va deteriora sau murdări aspectul exterior şi integritatea ambalajului şi conţinutului celorlaltor expediţii şi nu ameninţă siguranţa persoanelor, care efectuează transportul şi activităţile de încărcare-descărcare.
  41.3. În cazurile când p. 41.2 nu este îndeplinit, Curierul primeşte expediţia, împachetând-o suplimentar contra unei plăţi suplimentare din contul Expeditorului/Destinatarului. Prin aceasta îşi asumă responsabilitatea pentru transportarea ei şi garantează, că aceasta nu va cauza prejudicii altor expediţii şi va fi transportată în siguranţă.
 49. Secţiunea IX: Obiecte şi substanţe interzise pentru transport

 50. IEste interzisă amplasarea în expediţiile poştale a următoarelor obiecte şi substanţe:
  42.1. Substanţe narcotice, stupefiante, psihotrope, cu acţiune puternică şi toxice;
  42.2. Arme, explozive, substanţe inflamabile sau alte substanţe şi obiecte periculoase;
  42.3. Obiecte obscene sau care contravin normelor etice;
  42.4. Obiecte şi substanţe, care prin natura lor sau din cauza ambalajului reprezintă un pericol pentru viaţa sau sănătatea angajaţilor Curierului sau altor persoane, sau pot polua sau deteriora alte expediţii şi utilaje poştale;
  42.5. Materiale religioase ale unor secte şi organizaţii interzise sau neînregistrate în ţară;
  42.6. Monumente culturale mobile, pentru care nu este eliberat nici un aviz sau certificat;
  42.7. În expediţiile poştale, cu excepţia expediţiilor cu valoare declarată, consumatorii nu au dreptul să amplaseze monede, bancnote, obiecte cu valoare de schimb, cecuri de călătorie, obiecte reprezentând o anumită valoare pentru expeditor, platină, aur, argint, pietre preţioase prelucrate sau neprelucrate şi alte bunuri de valoare.
 51. Secţiunea Х: Procedurile de reclamaţii şi despăgubiri

 52. Reclamaţia către Curier poate fi înaintată în legătură cu executarea incompletă, incorectă sau întârziată a contractului pentru serviciu de curierat sau contractului pentru livrare directă conform listei de distribuire a comunicaţiilor, în termen de 6 luni, calculat de la data primirii expediţiei. În cazurile când îndeplinirea incorectă a serviciului a fost stabilită în faţa Curierului şi în prezenţa acestuia, Curierul întocmeşte un proces-verbal de constatare, pe care îl anexează ca parte din procedura de reclamaţie. Curierul este obligat să înceapă procedura de reclamaţie şi în lipsa procesului-verbal de constatare întocmit. Are dreptul la reclamaţie:
  43.1. Expeditorul expediţiei, iar după livrarea acesteia – Destinatarul;
  43.2. Până la primirea expediţiei Destinatarul are dreptul la Reclamaţie şi/sau despăgubire numai cu acordul Expeditorului;
  43.3. După livrarea expediţiei, Expeditorul are dreptul la Reclamaţie şi/sau despăgubire numai cu acordul Destinatarului.
 53. Curierul nu este responsabil în cazul livrării Comunicaţiilor până la cutia poştală a Destinatarului.
 54. În cazul când Expeditorul expediţiei sau comunicaţiei a menţionat o adresă sau un telefon de legătură cu destinatarul incomplet/imprecis, Curierul nu este obligat la termenul de livrare a expediţiei anunţat în prealabil.
 55. Curierul este responsabil pentru prejudiciile directe cauzate expediţiei, nu şi pentru prejudiciile indirecte (beneficii ratate).
 56. Curierul este exonerat de responsabilitate pentru orice întârziere sau imposibilitate de îndeplinire a obligaţiilor sale, dacă această îndeplinire a fost împiedicată sau întârziată de cauze, generate de fenomene naturale de forţă majoră, greve, revolte, războaie, care sunt constatate de autorităţile competente corespunzătoare.
 57. Reclamaţia este regulamentar prezentată numai în cazul, când au fost îndeplinite condiţiile p. 46 din prezentele Condiţii generale, au fost achitate toate sumele datorate Curierului fără amânare sau reţinere şi au fost prezentate documentele necesare, stabilite de către Curier, şi anume: (1) Procesul-verbal de constatare, semnat bilateral de către curier şi Client în cazurile când acesta este întocmit /numai în cazurile când îndeplinirea incorectă a serviciului a fost stabilită în faţa Curierului şi în prezenţa acestuia/, (2) Scrisoarea de reclamaţie /în cazurile când aceasta este întocmită/.
 58. Reclamaţia referitor la partea lipsă sau deteriorată din conţinut sau îndeplinirea întârziată a contractului pentru livrare directă conform listei de distribuire a Comunicaţiilor se certifică prin înscrierea în lista de distribuire de către Destinatar şi procesul-verbal de constatare, în momentul primirii expediţiei. Curierul este obligat să asigure posibilitatea verificării stării şi conţinutului expediţiei de către Destinatar.
 59. Reclamaţia referitor la partea lipsă sau deteriorată din conţinutul expediţiei de curierat, sau îndeplinirea întârziată a serviciului de curierat se certifică prin înscrierea în scrisoarea de trăsură şi procesul-verbal de constatare, în momentul primirii expediţiei. Curierul este obligat să asigure posibilitatea verificării stării şi conţinutului expediţiei de către Destinatar.
 60. Despăgubirea pentru reclamaţiile, referitoare la îndeplinirea întârziată a serviciului de curierat, lipsa sau deteriorarea unei părţi a conţinutului expediţiei de curierat fără Valoare declarată se stabileşte de către Curier şi are cuantumul valorii reale a prejudiciului cauzat, dar nu mai mult decât de zece ori valoarea serviciului de curierat.
 61. Despăgubirea pentru reclamaţiile, referitoare la lipsa sau deteriorarea unei părţi a conţinutului expediţiei de curierat cu Valoare declarată se stabileşte de către Curier şi are cuantumul valorii reale a prejudiciului cauzat, dar nu mai mult decât Valoarea declarată.
  52.1. Drept Valoare declarată a expediţiei este acceptată valoarea, menţionată în scrisoarea de trăsură, semnată de către Curier şi Expeditorul expediţiei. La evaluare se aplică principiul – Valoarea mărfii reprezintă valoarea cu care aceasta ar putea fi refăcută;
  52.2. Cu înscrierea obligatorie a Valorii declarate se primesc pentru transport toate expediţiile casabile şi expediţiile, enumerate în p. 42.7. din prezentele CG;
  52.3. În caz de refuz al Expeditorului de a folosi serviciul Valoare declarată pentru o expediţie, pentru care conform procedurilor Curierului se solicită un astfel de serviciu, expediţia se primeşte fără Valoare declarată, însă numai cu dorinţa exprimată expres a Expeditorului, înscrisă în scrisoarea de trăsură şi certificată cu semnătura acestuia;
  52.4. Drept valoare reală a prejudiciului cauzat se acceptă cea cu care expediţia ar putea fi restabilită sub forma în care a fost transmisă pentru transport. În cazul divergenţelor în privinţa posibilelor valori de restabilire se acceptă cea mai joasă.
 62. Despăgubirea pentru reclamaţiile, referitoare la pierderea, distrugerea sau furtul expediţiei de curierat fără Valoare declarată se stabileşte de către Curier şi are cuantumul de până la zece ori valoarea serviciului de curierat.
 63. Despăgubirea pentru reclamaţiile, referitoare la pierderea, distrugerea sau furtul expediţiei de curierat cu Valoare declarată se stabileşte de către Curier, la aprecierea sa achitându-se o despăgubire bănească până la cuantumul Valorii declarate sau se predă o marfă analogică.
 64. Despăgubirea pentru reclamaţiia, referitoare la nerespectarea termenului de achitare a Rambursului este până la cuantumul valorii serviciului Ramburs, menţionată în Tariful Curierului.
 65. Curierul este obligat, după prezentarea documentelor necesare, descrise în p. 48 /dacă acestea sunt întocmite/, în termen de 14 zile lucrătoare să-l înştiinţeze pe reclamant cu privire la rezultatul reclamaţiei.
 66. În cazul survenirii unui eveniment de reclamaţie pentru expediţiile cu Valoare declarată, pentru care s-a constatat, că datele declarate de către Expeditor, înscrise în scrisoarea de trăsură a Curierului sunt incorecte, «Econt Express» OOD îşi rezervă dreptul să nu achite cuantumul complet al Valorii declarate a expediţiei.
 67. In cazul achitării despăgubirii de către Curier, egale cu valoarea mărfurilor, conform reclamaţiei Clientului, Curierul devine proprietar al mărfii reclamate. Clientul se obligă să o predea Curierului înainte de achitarea despăgubirii, descrise în Acordul bilateral.
 68. Termenul de achitare a despăgubirii de către curier este de trei zile lucrătoare de la data semnării Acordului bilateral dintre Curier şi Client cu privire la cuantumul cererii acceptate de către Curier. Acordul se trimite Clientului de către Curier împreună cu Scrisoarea de înştiinţare despre încheierea reclamaţiei.
 69. Secţiunea ХI: Modalitatea de soluţionare a litigiilor

 70. Litigiile dintre consumatori şi Curier se soluţionează pe calea unei colaborări de parteneriat amiabile, prin negocieri şi acorduri suplimentare. În cazul când nu se ajunge la un acord, fiecare din părţi poate solicita sprijinul din partea Comisiei pentru reglementarea comunicaţiilor, altor autorităţi competente sau înainta litigiul spre soluţionare în faţa unei instanţe competente bulgare.


Manager: ПодписNikolay Sabev

Designed by FORMA design | Powered by IT Partner